[authorInfo]

Albanian

ACQJ bashkë-publikon historitë e saj me mediat në mbarë Shqipërinë, në mënyrë që ato të arrijnë sa më shumë njerëz. Puna jonë është shfaqur në shumicën e portaleve dhe transmetuesve të mëdhenj shqiptarë online. Ne kemi prodhuar më shumë se 50 investigime dhe pako produktesh televizive në primetime. Puna jonë gjithashtu citohet shpesh nga juristë, akademikë dhe politikëbërës.

Ne punojmë me një shumëllojshmëri të gjerë burimesh dhe bashkëpunëtorësh. Këto përfshijnë sinjalizues, gazetarë të tjerë, aktivistë, politikanë, OSHC, avokatë, anëtarë të publikut, institucione qeveritare, koorporata dhe rregullatorë. Ne e kuptojmë se shumë nga këto burime do të kenë një axhendë, dhe ne përdorim metoda rigoroze gazetareske për të siguruar që informacioni dhe provat që na janë dhënë janë të sakta. Ne e ndjekim gazetarinë tonë pa axhendë apo ndikim politik. Ne vërtetojmë dhe shqyrtojmë të gjitha dokumentet, të dhënat dhe informacionin e përgjithshëm që na jepet. Aty ku kemi informacion që nuk është në domenin publik, ne insistojmë të kontrollojmë vërtetësinë e tij me një burim të dytë. Ka rrethana të jashtëzakonshme kur kjo nuk është e mundur dhe në këto raste do të themi se kemi vetëm një burim të vetëm dhe do të shpjegojmë pse mendojmë se është i vlefshëm publikimi i informacionit. Ne kemi një proces rigoroz dhe të hapur për sa i përket të drejtës për përgjigje.

Ne duam që njerëzit dhe organizatat e tjera të përdorin punën tonë dhe të punojnë me ne, dhe ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për t’i ndihmuar ata. Gjithçka që kërkojmë është që të jemi të kredituar për punën e bërë. Ne punojmë me gazetarë të tjerë dhe partnerë mediatikë për të ndihmuar në shpërndarjen e punës sonë. Ne publikojmë të dhënat dhe dokumentet tona kur është e mundur në mënyrë që të tjerët t’i përdorin ato. Ne ndonjëherë ofrojmë gjithashtu të dhëna ose prova të papërpunuara për aktivistët, OSHC-të, lobistët, anëtarët e parlamentit, avokatët dhe shumë palë të tjera të interesuara për t’i përdorur në punën e tyre. Ne e bëjmë këtë sepse besojmë se gazetaria mund të ndihmojë në formimin e botës sonë dhe është një forcë e vërtetë për të mirën, por ne e kuptojmë se ne vetëm hedhim hapin e pare drejt këtij ndyshimi. Nuk është detyra jonë të bëjmë ndryshimin.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe, artikujt dhe grafikët tanë mund të ribotohen pa pagesë nën Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0. Kjo ju lejon të kopjoni, shpërndani dhe transmetoni produktet tona për qëllime jo komerciale. Nuk lejohet të ndryshoni, transformoni ose ndërtoni produktet tona pa pëlqimin paraprak.

Nëse dëshironi të jeni një partner mediatik dhe të punoni me ne dhe të bashkë-publikoni ditën kur publikojmë një histori, ka një sërë kushtesh drejt këtij bashkëpunimi. Ne kemi kontakte të mira në shumicën e transmetuesve dhe botuesve, por nëse nuk keni punuar me ne më parë, kontaktoni paraprakisht dhe bëni një bisedë me ne.

Dërgo email në Redaksinë tonë të Hetimeve në info@acqj.al

Ndonjëherë ne bëjmë pothuajse të gjithë punën dhe ofrojmë praktikisht një produkt të përfunduar dhe ndonjëherë partnerët tanë të medias ndajnë përpjekjet e përfshira në hulumtim. Ne jemi shumë fleksibël. Në çdo rast, këto janë rregullat sipas të cilave ne punojmë:

 • ACQJ duhet të vlerësohet dukshëm në fillim të shkrimit
 • Në publikimin online të partnerit, krediti ACQJ duhet të lidhet me versionin tonë të artikullit
 • ACQJ duhet të shohë paraprakisht kopjen përfundimtare të partnerit mediatik
 • ACQJ dhe partneri duhet të bien dakord kur produkti do të publikohet
 • Raportuesi/ët e ACQJ-së duhet të jenë të cituar
 • ACQJ dhe partneri mediatik duhet të ndajnë çdo të drejtë për t’u përgjigjur përgjigjeve

Partnerët jo mediatikë që dëshirojnë të përdorin punën tonë nën licencën Creative Commons duhet të kenë parasysh:

 • Nëse ribotoni në internet, ju lutemi lidheni me ne dhe përfshini të gjitha lidhjet nga artikulli ynë
 • Materiali ynë nuk mund të shitet veçmas
 • Nëse citoni pjesë nga hulumtimi ynë, ACQJ duhet të kreditohet
 • Ne gjithashtu bashkëpunojmë me OSHC-të në mënyra të ndryshme. Për më shumë informacion kontaktoni info@acqj.al

English

The ACQJ co-publishes its stories with media outlets around Albania so that they reach as many people as possible. Our work has appeared in most major Albanian online portals and broadcaster. We have produced more than 50 investigations and primetime television news packages. Our work is also frequently cited by lawyers, academics and policy makers.

We work with a wide variety of sources and collaborators. These include whistleblowers, other journalists, campaigners, politicians, NGOs, lawyers, members of the public, government departments, corporations and regulators. We recognise that many of these sources will have an agenda, and we use rigorous journalistic methods to ensure the information and evidence we are given is correct. We pursue our journalism without political agenda or influence. We corroborate and scrutinise all documents, data and general information we are given. Where we have information that is not in the public domain, we insist on checking its veracity with a second source. There are exceptional circumstances when this is not possible and in these cases we will state that we have only a single source and explain why we think it is valid to publish the information. We have a thorough and transparent right to reply process.

We want other people and organisations to make use of our work and work with us, and we’ll do everything we can to help them do so. All we ask is that we are credited. We work with other journalists and media partners to help distribute our work. We publish our data and documents when possible so others can use them. We sometimes also provide raw data or evidence to campaigners, NGOs, lobbyists, members of parliament, lawyers and many other interested parties to use in their work. We do this because we believe journalism can help shape our world and is a true force for good, but we understand that we only spark change. It is not our role to make change happen.

Unless otherwise stated our articles and graphics can be republished without charge under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0. This allows you to copy, distribute and transmit our work for non-commercial purposes. It does not allow you to alter, transform or build on our work without prior consent.

If you want to be a media partner and work with us and co-publish on the day we launch a story, there are a number of things we ask. We have good contacts at most broadcasters and publishers but if you haven’t worked with us before get in touch in advance and have a chat.

Email our Investigations Editor Office at info@acqj.al.

Sometimes we do almost all the work and provide virtually a finished product and sometimes our media partners share the effort involved in the investigation. We are very flexible. In any event these are the rules that we work under:

 • The ACQJ must be prominently credited early in the coverage
 • In partner’s online publication, the ACQJ credit must link to our version of the story
 • The ACQJ must see media partner’s final copy in advance
 • The ACQJ and partner must agree when the story is being published
 • The ACQJ reporter/s must be bylined
 • The ACQJ and media partner must share any right to reply responses

Non-media partners wishing to use our work under the Creative Commons license should bear in mind:

 • If republishing online please link to us and include all of the links from our story
 • Our material cannot be sold separately
 • If quoting from our research the ACQJ must be credited
 • We also collaborate with NGOs in a variety of ways. For more information, contact info@acqj.al