[authorInfo]

Albanian

Informacion i pergjithshëm

Email: info@acqj.al

Donacionet

Na dërgoni email në rodenhoxha@acqj.al

Informacione për hulumtime

Mënyra më e mirë për të vënë në dispozicion një informacion është të kontaktoni drejtpërdrejt një gazetar të Qendrës ose të ndiqni udhëzimet për procedurat tona të kontaktit të sigurt dhe përdorimin e Platformës ACQJ SecureDrop. Nëse dëshironi të kontaktoni një gazetar individual, mund të gjeni informacionin e tij në faqen tonë të stafit.

Më shumë informacion për sinjalizuesit mund të gjeni këtu.

Më shumë informacion për gazetarët që duan të punojnë me ne mund të gjeni këtu.

Korrigjime dhe ndryshime

Nëse shihni diçka në një artikull të ACQJ që mendoni se është e pasaktë, ju lutemi na kontaktoni në info@acqj.al

Pyetje mediatike

Dërgojini me email Koordinatorëve tanë Rea Cikali dhe Laura Doko në reacikali@acqj.al dhe lauradoko@acqj.al


English

General information

Email: info@acqj.al

Donations

Email us at rodenhoxha@acqj.al

Story tips

The best way to pass on a tip is to directly contact a reporter of the Center or follow the instructions for our safe contact procedures and use of the ACQJ SecureDrop Platform. If you want to contact an individual reporter you can find their information on our staff page.

More information for whistleblowers can be found here.

More information for journalists who want to work with us can be found here.

Corrections and amendments

If you see something in an ACQJ story that you think is incorrect please contact us at info@acqj.al

Media inquiries

Email our Coordinators Rea Cikali and Laura Doko at reacikali@acqj.al and lauradoko@acqj.al